Publikace

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-39

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem publikace

JUDr. Martin Valoušek je spoluautorem nově vydané publikace "Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů", vydané nakladatelstvím Leges. Více

14. srpen 2019

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

V odvětví práv k duševnímu vlastnictví rok 2018 přinesl řadu změn, a to dokonce koncepčních, které ovšem daly podnět také k řadě otázek a kritickým pohledům. Tomuto tématu se věnuje publikace, která nese název Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence, a kterou vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018. Více

5. březen 2019

Stavební a dopravně technický stav vs. závada ve sjízdnosti na cyklistické stezce

Jasnou definici ,,pojmu cyklostezka“ v naší současné zákonné úpravě nenalezneme. Zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,ZPPK“), užívá v souvislosti s jízdou na kole pojem ,,stezka pro cyklisty“. Z dikce zákona lze však dovodit, že se stezkou pro cyklisty rozumí druh pozemní komunikace, který je vyhrazen pro jízdu na jízdním kole, ale mohou jej užívat také jezdci na kolečkových bruslích a koloběžkách popř. lyžaři.  Více

5. listopad 2018 | Zdroj: epravo.cz

Docházkové systémy využívající biometrických údajů zaměstnanců z pohledu GDPR

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation) (dále též „GDPR“) vyvstala otázka, jakými způsoby budou nadále moci zaměstnavatelé vykonávat svou povinnost vedení evidence odpracované doby zaměstnanců dle § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce“). Více

1. listopad 2018 | Zdroj: epravo.cz

Označení původu – zápis „dalšího uživatele“

Autor se v příspěvku věnuje otázce, zda je možné zapsat „dalšího uživatele“ tak, jak byl upraven zák. 159/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení, do zapsaného označení původu či zeměpisného označení i za účinnosti platného zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení (dále jen jako „OOZPO“), a zda má vůbec nějaký význam o zápis dalšího uživatele usilovat. Více

15. říjen 2018 | Zdroj: epravo.cz

Zpracování osobních údajů zaměstnanců s přihlédnutím k možnosti sledování produktivity

O Nařízení GDPR byla napsána již celá řada publikací a příspěvků, přesto je však Nařízení GDPR, zejména jeho implementace a praktické dopady s implementací spojené, předmětem zájmu odborné i laické veřejnosti. Autor se v rámci tohoto příspěvku stručně zaměřil na zpracování osobních údajů zaměstnanců s přihlédnutím k možnosti sledování produktivity zaměstnanců. Více

27. srpen 2018 | Zdroj: epravo.cz

Horké jaro s GDPR

Po vlně tropických veder, která zasáhla Českou republiku během letošního jara se snad, až na tak nepodstatnou záležitost jako je stav vody, pomalu vrací vše do normálu. Děti a mládež školou povinnou čeká poslední měsíc, než se ukáže, jak důsledně celý rok plnily své studijní povinnosti a úkoly a po vysvědčení prázdniny a ve snech mnoha rodičů zasloužená okurková sezóna jak pracovní, tak mediální. Poměrně horké jaro zažili také advokáti, zabývající se poskytováním služeb, souvisejících s ochranou osobních údajů a i v tomto případě netrpělivě čekáme na budoucí dny a týdny, které ukáží, jak důsledně jsme odváděli naši práci, jak si naše dobře míněné rady vzali k srdci klienti a jak své úkoly splnila Evropská komise, Pracovní skupina WP 29 a jednotlivé dozorové orgány, u nás ÚOOÚ. Na toto GDPR vysvědčení však budeme čekat o něco déle než školáci a již nyní je jasné, že pokud by se tato rozsáhlá právní změna měla hodnotit jako týmový projekt, na zmrzlinu za vysvědčení v pasáži Světozor rozhodně aspirovat přechod na GDPR nebude. Více

9. srpen 2018 | Zdroj: epravo.cz

„Nejhorší“ je hodnotící soud a „ekonomicky zruinoval“ skutkové tvrzení

V aktuálním nálezu ze dne 11. 6. 2018 sp. zn. I. ÚS 4022/17 doplnil Ústavní soud judikaturu ve věci ochrany osobnosti. Ústavní soud navázal na již rozsáhle judikované rozdělení pojmů hodnotící soud a skutkové tvrzení a provedl další výklad a především aplikaci na další skutkový stav. Nález provádí standartní a přehlednou aplikaci právní úpravy a soudního výkladu na skutkový stav, čímž představuje v mnohém tolik potřebný přínos pro srozumitelnou a předvídatelnou aplikaci práva. Více

3. srpen 2018 | Zdroj: epravo.cz

Několik poznámek k návrhu nařízení ePrivacy

Ke dni 25. května 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).[1] V mediálním rozruchu, který GDPR doprovází, se poněkud pozapomnělo, že obecné nařízení mají doplnit další předpisy zaměřené na na specifické aspekty ochrany soukromí a osobních údajů, které přinesou další změny a nové povinnosti. Více

10. červenec 2018 | Zdroj: epravo.cz

Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation) (dále též „GDPR“). Více

19. červen 2018 | Zdroj: epravo.cz