Publikace

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je uspořadatelem publikace

05/03/19

V odvětví práv k duševnímu vlastnictví rok 2018 přinesl řadu změn, a to dokonce koncepčních, které ovšem daly podnět také k řadě otázek a kritickým pohledům. Tomuto tématu se věnuje publikace, která nese název Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, s podtitulem Ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence, a kterou vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018.

Garantem a uspořadatelem je právě JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., který do publikace přidal příspěvek s názvem „K pojmu autorského díla v kontextu rozhodnutí Soudního dvora ve věci Smilde C-310/17 – Evropské ne autorskoprávní ochraně chuti sýru“.