Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Úzká je rovněž spolupráce s auditorskými firmami.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. poskytuje své služby v té nejvyšší možné kvalitě a zároveň v cenových podmínkách, které odpovídají českým reáliím. Svým klientům nabízíme možnost paušální odměny, hodinové sazby, sazby za jednotlivý úkon nebo podílovou odměnu, popř. kombinaci těchto typů odměny. Vše na základě domluvy s klientem a konkrétním případu.

Další právní aktivity

Kancelář připravuje pro klienty informace o zásadních změnách zejména obchodně právních předpisů. Mnoho právníků z advokátní kanceláře velmi často publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech a jiných periodikách. Kromě toho z titulu svých akademických zařazení poskytují i odborné posudky v nejrůznějších oblastech práva. Do okruhu členů našeho týmu patří i autoři monografií z oblasti teorie a praxe autorského práva, pracovního práva, práva na ochranu osobnosti, práva v reklamě a dalších oborů.

Každoročně se advokáti advokátní kanceláře účastní jako přednášející či spoluorganizátoři několika specializovaných konferencí a seminářů jak v České republice, tak v zahraničí (doposud zejména v německy a anglicky mluvících zemích), které jsou zaměřeny na oblast hospodářské a právní reformy v České republice a podmínky pro podnikání zahraničních subjektů v České i Slovenské republice.

Zázemí

Odborným pracovníkům kanceláře je k dispozici dostatečný administrativní personál s vybavením zajišťujícím veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni. Součástí kanceláře je rovněž překladatelský servis v němčině a angličtině; překlady do francouzštiny, ruštiny a dalších jazyků, jakož i úřední překlady kancelář operativně zajišťuje u spolupracujících jazykových odborníků.

Samozřejmostí při poskytování právních služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.