Pojistné právo

Tato oblast práva poskytovaná naší advokátní kanceláří zahrnuje především služby právního zastupování klientů (soudní i mimosoudní) při uplatňování jejich nároků na pojistné plnění vůči pojišťovnám, a to jak u soudů tak i u finančního arbitra, v případech, kdy je dána jeho působnost. Klientům pojišťoven poskytuje naše advokátní kancelář právní poradenství při vyřizování jejich nároků z pojistných smluv, jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí, včetně jejich právního zastupování v soudních sporech o náhradu majetkové újmy, škody na zdraví, bolestného, ztížení společenského uplatnění, ušlého výdělku/zisku, výživného a náhrady nemajetkové újmy vůči pojišťovnám, a to zejména při tzv. krácení takového pojistného plnění ze strany pojišťoven. Námi poskytované služby zahrnují i uplatňování a posuzování nároků fyzických osob vůči pojišťovnám vzniklých při dopravních nehodách, úrazech či při jiných pojistných událostech, včetně případného zastupování v souvisejících přestupkových a trestních řízeních.

Zejména tedy nabízíme:

  • Uplatňování nároků na pojistné plnění vůči pojišťovnám
  • Právní zastupování klientů vůči pojišťovnám (soudní a mimosoudní)