Whistleblowing

„Kdo ztratil důvěru, víc ztratit nemůže.“  - Publilius Syrus

Nový zákon o ochraně oznamovatelů, který má transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí pro vybrané subjekty povinnost vytvořit vnitřní oznamovací systém, který v rámci organizace umožní lidem interně upozorňovat na poškozování veřejných zájmů, protiprávní jednání nebo pokusy o zatajení protiprávního jednání.

Systém musí zajistit bezpečné, technologicky i osobně dosažitelné a zabezpečené, anonymní přijímání a řešení oznámení způsobem, který nebude mít negativní dopad na oznamovatele. Dále musí povinné subjekty zajistit další administrativní procesy, související s agendou vnitřního řešení whistleblowingu. Podstatnou povinností pak je určení odpovědné osoby pro přijímání a šetření oznámení – tzv. whistleblowing officera. To vše nejpozději do konce března 2022.

Oznámení se mohou týkat širokého spektra možných protiprávních jednání, majících znaky trestného činu nebo přestupku. Dále lze oznámení činit i o jednáních, porušujících právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující následující oblasti: zadávání veřejných zakázek, finančních služeb a trhů, AML regulace, ochrana spotřebitele, bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Povinnost dopadá zejména na všechny společnosti s nejméně 25 zaměstnanci a dále především na veřejné zadavatele (s výjimkou obcí do 5 tisíc obyvatel, pokud se nejedná o obec s rozšířenou působností), pojišťovny a zajišťovny, banky, investiční fondy, poskytovatele spotřebitelských úvěrů. V případě nezavedení vnitřního oznamovacího systému mohou hrozit vysoké pokuty. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů předpokládá finanční sankce až do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. nabízí komplexní řešení implementace řešení whistleblowingu. Vedoucím pracovní skupiny pro poskytování služeb řešení whistleblowingu je JUDr. Michal Morawski. Zajistit můžeme také výkon pozice externího whistleblowing officera, a to prostřednictvím našeho spolupracujícího specialisty Mgr. et Mgr. Miroslava Šumy. Ten má již rozsáhlé zkušenosti s výkonem obdobné funkce, neboť od implementace GDPR vykonává pro mnoho našich klientů funkci DPO.