Jan Kříž

Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., Dr.h.c.

jan.kriz@akkp.cz
tel.: +420 224 819 334

Reg. č. ČAK: 01025
: 28524021

Sídlo: Rybná 9, 110 00 Praha 1

Životopis

Jan Kříž absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1991 působí jako advokát. Je zakladatelem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. a do roku 2021 byl jejím společníkem.

Členství

Na počátku 90. let byl členem Legislativní rady vlády České republiky a v jejich 2. polovině členem legislativně-právního poradního sboru při Magistrátu hlavního města Prahy. Podílel se i na činnosti Konzultativního poradního sboru právníků svolávaného prezidentem republiky. Vedle advokátní praxe působí současně jako řádný profesor na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK, jehož byl od roku 1986 do konce roku 2015 ředitelem. Je rovněž členem Vědecké rady Právnické fakulty UK.

Je členem řady mezinárodních organizací (např. AIPPI, INTERGU), dvě volební období působil rovněž ve funkci prezidenta Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Zaměření

Specializuje se na autorské právo a právo občanské. Oblasti práv k duševnímu vlastnictví se věnuje jak při aplikaci v praxi, tak po vědecké a legislativní stránce. V průběhu let publikoval jako autor či spoluautor řadu odborných monografií i časopiseckých statí. Absolvoval roční vědeckou stáž v SRN na Max-Planck-Institutu v Mnichově. V průběhu let přednášel v německém a anglickém jazyce na řadě zahraničních vysokoškolských pracovišť a v roce 2002 byl jmenován čestným členem akademické obce Právnické fakulty Univerzity Pasov. Tato univerzita mu v roce 2006 udělila i čestný titul Dr.h.c. V roce 2007 pak obdržel cenu Právník roku v kategorii ochrany duševního vlastnictví.

Specializace