Publikace

Právní úprava herního prostoru

20/09/17

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“), který upravuje vedle dalšího hazardní hry a jejich druhy a podmínky jejich provozování. Proti předchozímu zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném ke dni jeho zrušení (dále jen „loterijní zákon“), přináší nová právní úprava ZHH řadu zásadních změn a nových právních pojmů, např. pojem herní prostor, kterým se rozumí prostor určený k provozování hazardních her. Bližší seznámení s touto novou právní úpravou herního prostoru je předmětem tohoto příspěvku.

K provozování vybraných hazardních her (tj. binga, technických her a živé hry), za předpokladu, že nejsou provozovány jako internetová hra, je nutné nejprve získat základní povolení od Ministerstva financí a následně povolení k umístění herního prostoru, které vydává příslušný obecní úřad, v jehož územním obvodu se předmětný herní prostor nachází. Herním prostorem se ve smyslu § 65 odst. 1 ZHH rozumí kasino nebo herna, kde je příslušná hazardní hra provozována, a to vždy pouze jedním provozovatelem (definovaným v § 6 ZHH), kterému byla vydána příslušná povolení v souladu se ZHH.

ZHH definuje základní znaky jednotlivých, shora uvedených herních prostor, a to včetně podmínek jejich označení a ostatních podmínek pro provozování hazardních her v nich; hernou se dle § 67 odst. 1 ZHH rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována technická hra jako hlavní činnost, kasinem pak samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována živá hra jako hlavní činnost (viz definice § 68 odst. 1 ZHH). Pro úplnost § 13 odst. 1 ZHH vymezuje prostory ve kterých nelze provozovat hazardní hry (např. školy, zařízení zdravotnických a sociálních služeb, apod.).

Příslušnému obecnímu úřadu podává žádost o povolení k umístění herního prostoru provozovatel, který získal základní povolení od Ministerstva financí dle § 86 a násl. ZHH. Tato žádost musí vedle obecných náležitostí stanovených pro podá- ní správním řádem, konkr. v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zně- ní pozdějších předpisů, (tzn., musí z něj být vedle dalšího patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje) obsahovat druh, adresu a provozní dobu herní- ho prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována. K žádosti musí být přiloženy dokumenty stanovené ZHH, přičemž tyto nesmějí být v době podání starší 3 měsíců. Jedním z dokumentů, který musí být žadatelem k žádosti o povolení k umístění herního prostoru přiložen, je dle § 99 odst. 2 písm. d) ZZH doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra. Pro povolení provozování hazardních her v herním prostoru je tedy nutné doložit právní důvod užívání těchto prostor.

Základními právními důvody pro umístění herních prostor, v nichž má být provozována hazardní hra, jsou vlastnické právo, nájemní právo, a podnájemní právo.

Vlastnické právo k hernímu prostoru – ZHH výslovně neukládá žadateli v případě vlastnictví herního prostoru prokazovat své vlastnické právo k prostoru, k němuž žadatel žádá o vydání povolení, jelikož je to povolovacím orgánem (obecní úřadem) přímo zjistitelné z veřejných rejstříků (katastru nemovitostí). Nicméně se v takových případech doporučuje přiložit alespoň internetový výpis z katastru nemovitostí, a to zejména pro urychlení a usnadnění vyřízení žádosti u příslušné- ho obecního úřadu. Pokud je žadatel pouze spoluvlastníkem prostoru, je nezbytnou součástí žádosti o povolení k umístění herního prostoru i souhlas s umístěním herního prostoru od spoluvlastníků, jejichž spoluvlastnické podíly počítané podle velikosti podílů představují většinu. Takový doklad pak poplatně výše uvedenému pravidlu nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Nájemní nebo podnájemní právo k herní- mu prostoru – pokud tato práva žadatele k hernímu prostoru nejsou zjistitelná z veřejných rejstříků, je třeba je v žádosti doložit nájemní či podnájemní smlouvou. V případě podnájmu herních prostor musí být k podnájemní smlouvě současně doložena nájemní smlouva, pokud je v ní uveden souhlas vlastníka s podnájmem. V případě, že v nájemní smlouvě tento souhlas vlastníka uveden není, musí být tento souhlas doložen zvláštním prohlášením vlastníka nemovitosti. Nájemní či podnájemní smlouva by neměla být předkládána s datem uzavření starším 3 měsíců. Nevylučuje se však, aby účinnost nájemní či podnájemní smlouvy, která bude v rámci žádosti obecnímu úřadu předkládána, byla vázána na podmínku vydání povolení k umístění herního prostoru.

Předložené smlouvy by měly povolující- mu orgánu mimo jiné prokázat, že žadatel nese odpovědnost za celý herní prostor, že celý předmětný herní prostor bude žadatelem užíván pro provozování hazardních her, nikoliv pouze jeho část a stejně tak, že v předmětném herním prostoru bude hlavní činností žadatele provozování hazardních her žadatelem. S ohledem na výše uvedené je proto nutné upozornit, že pro dokládání právního důvodu užívání prostor proto nelze využít smlouvu o smlouvě budoucí, smlouvu o sdružení či dříve velice využívanou smlouvu o obsluze, provozu či umístění technických zařízení.

Zároveň je nutné zmínit i nezbytné náležitosti, které by smlouvy (nájemní/podnájemní) předkládané v rámci žádosti o umístění prostor měly mít. Jednou ze základních náležitostí by mělo být, že smluvní stranou předkládané nájemní či podnájemní smlouvy by měl být vždy žadatel. Smlouvy by měly být podepsány oprávněnými a ve smlouvě identifikovanými osobami, které jsou oprávněny jednat za žadatele a pronajímatele. Uzavření smlouvy, resp. podpisy ve smlouvě by měly být vždy datovány, a to zejména s ohledem na požadavek ZHH týkající se maximální- ho tříměsíčního stáří dokumentů.

Ve smlouvách a v žádosti o umístění herního prostoru by měl být předmětný herní prostor řádně identifikován adresním místem, které musí být v souladu s registrem územní identifikace adres a nemovitostí) nebo identifikačními údaji katastru nemovitostí. Pokud jsou navíc herní prostory umístěny v určité části budovy, pak je rovněž nezbytné uvést patro budovy, ve kterém jsou herní prostory umístěny a výměru podlahové plochy herních prostor. Tyto údaje je vhodné v žádosti doplnit situačním půdorysným plánkem herních prostor, který často bývá přílohou zmíněných nájemních či podnájemních smluv.

Dále, za předpokladu, že bude v předkládané smlouvě uveden účel, za kterým byla smlouva uzavřena, nesmí být provozování hazardní hry, o jejíž povolení žadatel obecní úřad žádá, s tímto účelem v rozporu. V neposlední řadě obecnímu úřadu v rámci žádosti předkládané smlouvy musí dokládat oprávnění žadatele užívat předmětné herní prostory po celou dobu platnosti vydávaného povolení, které je však dle § 98 odst. 3 ZHH vydáváno nejdéle na dobu 3 let. Závěrem je nutné připomenout, že smlouvy by měly být v rámci žádosti obecnímu úřadu předkládány vždy v originále, případně jako úředně ověřené kopie.

Při splnění výše uvedených podmínek při prokazování právních důvodů pro umístění herních prostor by mělo dojít k naplnění všech zákonných požadavků kladených ZHH na provozovatele žádající o umístění herního prostoru. 

JUDr. Michal Morawski