Publikace

Pokrok v označování tabákových výrobků

30/09/16

Dosavadní právní úprava oblasti označování tabákových výrobků vychází z evropské směrnice 2001/37/ES[1] (dále jen „EUTPD I“). V důsledku vývoje v oblasti vědy, trhu a poznání chování spotřebitele byla v roce 2014 vydána nová evropská směrnice 2014/40/EU[2] (dále jen „EUTPD II“), která reaguje na tyto změny a bezpochyby znamená posun v oblasti regulace označování tabákových výrobků.

Novelizačním zákonem č. 180/2016 Sb. pak byla transponována do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále jen „ZoPTV“). Novela nabyde účinnosti 7. září 2016, přičemž český zákonodárce za účelem zajištění hladkého přizpůsobení trhu novým legislativním požadavkům využil možnosti dané čl. 30 EUTPD II a stanovil přechodné období pro doprodej cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret v délce tří měsíců, pro ostatní kategorie zboží pak v maximálním přípustném rozsahu, tedy do 20. května 2017. Nejpozději od půlnoci dne 8. prosince 2016 se tak na pultech obchodů a trafik budou objevovat výhradně krabičky cigaret s novým vzhledem. Podle § 12 d odst. 1 písm. h) ZoPTV musí jak každé jednotkové balení cigaret, tak i každé další vnější balení, ve kterém je výrobek uváděn na trh, obsahovat tzv. kombinované zdravotní varování, které musí splňovat náležitosti podle § 12 a 13 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích (dále jen „vyhláška“), které nahradilo současné všem jistě dobře známé textové varování. Kombinované zdravotní varování se skládá z textového varování, informace o odvykání kouření a zejména barevné fotografie zobrazující zdravotní následky kouření, od čehož si autoři EUTPD II slibují silnější varovný účinek. Toto varování musí mj. pokrývat 65 % povrchu přední a zadní strany, přičemž musí být umístěno na horním okraji balení, aby byla zajištěna jeho vynikající viditelnost. Toto ustanovení mohlo potenciálně působit problémy u balení cigaret vyrobeného z měkkého materiálu, kde je horní strana kvůli daňovým účelům přelepována tabákovou nálepkou (tzv. kolkem). Z toho důvodu obsahuje § 26 odst. 3 přechodné ustanovení povolující do 20. května 2019 umísťovat na tento typ balení kombinovaná zdravotní varování až 13 mm pod horní okraj, přičemž nad varováními nesmí být umístěny žádné značky či loga tak, aby tímto způsobem nebylo možné mařit záměr zákonodárce na dobré viditelnosti kombinovaných zdravotních varování. Na boku krabičky pak bude muset být uvedeno informační sdělení „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu.“. Na druhém boku musí být umístěno obecné varování, kde zákonodárce ze dvou přípustných alternativ obsažených v čl. 9 odst. 1 EUTPD II („Kouření zabíjí“ nebo „Kouření zabíjí – přestaňte nyní“) vybral tu delší a v duchu záměru snížení prevalence kouření ve společnosti tak dal přednost nabádání spotřebitele ke skončení s kouřením před lepší viditelností textu. S dříve uváděnou povinnou informací o úrovni emisí, od které si EUTPD I původně slibovala zajištění vyšší úrovně ochrany zdraví, již není počítáno, protože se dle čl. 25 preambule EUTPD II udávání úrovní emisí „ukázalo jako zavádějící, neboť vede spotřebitele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než ostatní“. Stanovení maximálních úrovní emisí však zůstává (10 mg dehtu, 1 mg nikotinu a 10 mg oxidu uhelnatého na cigaretu). EUTPD II počítá do budoucna s možným stanovením limitů emisí i pro jiné výrobky než cigarety, zatím ovšem chybí standardizovaná metodika jejich měření. S ohledem na skutečnost, že podobnou úvahu obsahovala EUTPD I v čl. 31 své preambule již před patnácti lety, neočekávám v této oblasti brzké řešení. Nicméně uvedení informace o úrovni emisí bude považováno za zakázaný prvek dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Mezi další zakázané prvky nebo rysy, které nesmí být na balení v žádném případě uvedeny, patří např. • propagace tabákového výrobku nebo podpora jeho spotřeby vytvářením mylného dojmu, pokud jde o jeho vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise, • naznačování, že tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné tabákové výrobky nebo že jeho cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře nebo že má vitalizační, povzbuzující, léčivé, omlazující nebo přírodní vlastnosti či vlastnosti produktu ekologického zemědělství nebo jiné zdravotní přínosy či přínosy pro životní styl, • odkaz na chuť, vůni, aroma nebo jiné přísady nebo na jejich nepřítomnost • naznačování ekonomických výhod, včetně výhod prostřednictvím tištěných poukázek, nabídek slev, distribuce zdarma, nabídek „dva za cenu jednoho“ a dalších podobných nabídek. Na základě výše uvedeného nebude smět být na krabičkách označení, že se jedná o cigarety „s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“, „velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické/bio“, „bez přísad“, „neochucené“ nebo „tenké“ apod. Neznamená to tedy, že by z pultů musely zmizet v současné době stále více populární „slimky“ nebo „lightky“, pouze takto nebudou smět být označované. Za hodnou zřetele považuji skutečnost, že tímto novelizačním zákonem nebyl zároveň změněn zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Dostaneme se tak do paradoxní situace, kdy u některých výrobků prvky z výše uvedeného neúplného výčtu bude sice zakázáno uvádět na balení tabákových výrobků, nicméně na reklamním plakátu v místě prodeje (přestože jsou výjimky z obecného zákazu reklamy na tabákové výrobky obsažené v § 3 zákona o regulaci reklamy velmi omezené) tyto prvky smět být budou. Ještě markantnější je tato dichotomie v případě přibalování malých dárků k balení cigaret. Podle ZoPTV se jedná o naznačování ekonomické výhody a tudíž na balení nebude smět být uvedena žádná informace o této marketingové akci. Podle mého názoru dokonce tento dárek ani nebude smět být s balením pevně spojen, jinak by se rovněž stal součástí balení. Obsluha by tedy měla dárek až následně samostatně vydat. Na druhou stranu reklamy se tato regulace netýká, což podstatným způsobem snižuje účinnost tohoto opatření. S ohledem na skutečnost, že je EUTPD II dle čl. 19 preambule zaměřena zejména na mladé lidi, bude zakázáno uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí. Charakteristické příchutě, jejichž objem prodeje v celé Evropské unii dosahuje minimálně 3 %, budou smět být prodávány do 20. května 2020. Tuto podmínku splňují pouze mentolové tabákové výrobky, všechny ostatní příchutě tak nejpozději od 8. prosince 2016 v České republice neseženete. Na druhou stranu z výše uvedeného zaměření pramení i některé úlevy. Za zásadní považuji zejména skutečnost, že český zákonodárce využil, podle mého názoru rozumně, možnosti nepožadovat v případě tabákových výrobků, jiných než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a do vodních dýmek uvádění kombinovaných zdravotních varování, neboť kromě skutečnosti, že se jedná o nízkoobrátkové zboží, jsou tyto výrobky užívány mladými a začínajícími kuřáky ve velmi omezené míře. V případě změny poměrů ovšem nic nebrání zákonodárci, aby výjimku pro označování těchto kategorií tabákových výrobků zrušil. Závěrem lze shrnout, že dosažení cíle sjednocení legislativních pravidel za účelem usnadnění obchodování na vnitřním trhu bude velmi problematické, neboť trh v tomto segmentu stejně je a zůstane do značné míry oddělený, nelze prodávat cigarety s např. německým varováním v ČR. Řekl bych, že při přípravě byl spíše sledován v EUTPD II méně akcentovaný cíl zajištění vysoké ochrany zdraví a snížení prevalence kouření mezi mladými lidmi. Na výsledky v této oblasti si budeme muset několik let počkat. 

Mgr. Tomáš Slabý