Novinky

Whistleblowing

15/10/21

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ze dne 23. října 2019 vyžaduje, aby členské státy implementovaly příslušnou právní úpravu nejpozději do 17. prosince 2021.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, zavádí povinnost do konce března 2022 implementovat vnitřní oznamovací systém, který v rámci organizace umožní lidem upozorňovat na poškozování veřejných zájmů. Tato povinnost se může týkat i Vás.

Povinnost dopadá zejména na všechny společnosti s nejméně 25 zaměstnanci a dále především na veřejné zadavatele (s výjimkou obcí do 5 tisíc obyvatel, pokud se nejedná o obec s rozšířenou působností), pojišťovny a zajišťovny, banky, investiční fondy, poskytovatele spotřebitelských úvěrů. 

V případě nezavedení vnitřního oznamovacího systému mohou hrozit vysoké pokuty. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů předpokládá finanční sankce až do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Níže naleznete přehled základních práv a povinností, vyplývajících z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, které by měly, podle aktuálního návrhu zákona, povinné osoby splnit do 31. března 2022.

Jedná se o:

  • ustanovení osoby pro plnění role prošetřovatele oznámení – Whistleblowing Officer
  • návrh a nastavení procesu ochrany oznamovatelů, včetně odpovídající interní dokumentace
  • zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele
  • zprovoznění elektronického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem
  • přijímání (elektronické, písemné, osobní) podání oznamovatele a jejich prošetření (v součinnosti s odpovědnými pracovníky povinného subjektu) při zajištění, že se s oznámením budou seznamovat jen příslušné osoby a bude dodržen zákaz poskytovat údaje
  • řádné posouzení důvodnosti oznámení a informování oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení
  • zajištění, aby vůči oznamovatelům nebyla v souvislosti s oznámením podniknuta jakákoliv forma odvetného opatření
  • zpracování vhodného opatření k nápravě
  • vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a archivace oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (v elektronické podobě) po dobu 5 let od jeho přijetí
  • školení a interní osvěta ve vztahu k možnostem oznamování.

Jak mnozí z vás vědí, naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s řešením problematiky GDPR, která je svým způsobem obdobná (implementace systému, směrnice, plnění funkce pověřence, školení pracovníků). S ohledem na tuto skutečnost nabízíme komplexní službu, tj. postarali bychom se o zavedení oznamovacího systému, připravili veškerou dokumentaci a zajistili další podporu při řešení oznámení, včetně převzetí funkce tzv. Whistleblowing Officera.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, whistleblowing@akkp.cz